Az útdíj köteles elemi útszakaszok, úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára, valamint közútkezelői hozzájárulás hiányában is a megengedett össztömeget, illetve a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó járművekkel közlekedésre jogosultak nyilvántartása

A nyilvántartás a közúti közlekedési nyilvántartás résznyilvántartásaként az alábbi nyilvántartásokat foglalja magába:

 • természetes személyek részére biztosított részleges útdíj kedvezmény
 • hatóság, szervezet, társaság részére biztosított teljes mentesség
meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közútkezelői hozzájárulás alóli mentesség.

Természetes személyek részére biztosított részleges útdíj kedvezmény

A D2 és a D1 díjkategória díjmérték különbözetének megfizetése alól mentesül és így díj úthasználati jogosultságot szerez a D2 díjkategóriába tartozó személygépkocsi üzembentartója, ha

 1. 3 gyermek után családi pótlékban részesül, vagy
 2.  parkolási igazolvánnyal rendelkezik, vagy
 3. fenti személyek hozzátartozóik, minősül.

D2 díjkategóriába tartozó személygépkocsi: a legalább 8 személy szállítására alkalmas személygépkocsi.

A hozzátartozói (közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa) jogosultság esetén, a hozzátartozói státuszról nyilatkozni kell. Amennyiben ezen nyilatkozattétel elmarad, a közlekedési igazgatási hatóság az Ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel.
Amennyiben a jogosult nem személyesen jár el, a kérelem mellé szükséges egy meghatalmazás benyújtása is.

A részleges díjmentesség időbeli hatálya

A jogosultság a nyilvántartásba vételt követő év január 31. napjáig érvényes, kivéve parkolási igazolvánnyal rendelkező személy esetén, amikor is a jogosultság a parkolási igazolvány visszavonásával és a jogosultság nyilvántartásból történő törlésével szűnik meg

Hatóság, szervezet, társaság részére biztosított útdíj mentesség
 • 3,5 tonna össztömeg alatti, valamint az autóbusz járműkategóriába tartozó járművek részére biztosított útdíj mentesség
  1. a Magyar Honvédség, az Országgyűlési Őrség és Magyarország rendvédelmi szervei által üzemben tartott gépjárművek után,
  2. a Magyarországon települt, Magyarországon szolgálatot teljesítő, vagy Magyarországon áthaladó külföldi fegyveres erők vagy nemzetközi katonai szervezetek által üzemben tartott gépjárművek után,
  3. a díjköteles útszakaszt kezelő társaság által üzemben tartott, kezelői feladatokat ellátó gépjárművek után,
  4. a megkülönböztető jelzés használatára jogosult, Magyarországon kiadott forgalmi rendszámú gépjárművek után, függetlenül attól, hogy a megkülönböztető jelzést a díjköteles útszakaszon való haladás közben használják, továbbá
  5. a közlekedési hatóság által üzemeltetett, közúti ellenőrzést végző járművek után,
  6. a díjellenőrzést végző szervezetek által üzemben tartott díjellenőrzést végző gépjárművek után,
  7. a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben elrendelt szállítási feladatok végrehajtásában részt vevő járművek után,
  8. viszonosság alapján azon országok diplomáciai testületei által üzemben tartott járművek után, amely országok a magyar diplomáciai testületek által üzemben tartott járművek számára ugyanilyen mentességet biztosítanak.

A díjmentesség időbeli hatálya

A díjmentesség időbeli hatálya az az időszak a bejelentés és nyilvántartásba vétel napjától, ameddig a díjmentesség az adott jármű tekintetében fennáll, de legkésőbb a bejelentés évét követő év január 31. napja.

A megkülönböztető jelzéssel rendelkező gépjárművek esetén, a díjmentesség tartama addig áll fenn, ameddig a jármű megkülönböztető jelzés használatára jogosult.

 • 3,5 tonna össztömeg alatti, valamint az autóbusz járműkategóriába tartozó járművek részére biztosított útdíj mentesség
  1. a Magyar Honvédséget, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatot, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény szerinti rendvédelmi szerveket és az Országgyűlési Őrséget az általuk üzemben tartott gépjárművek után,
  2. a Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó vagy átvonuló külföldi fegyveres erőket és a Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokságokat hivatali vagy szolgálati gépjárműveik után, valamint az egyéb szervezeteket a nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény és viszonosság alapján mentességet élvező gépjárműveik után,
  3. útdíjköteles elemi útszakasz kezelői feladatait ellátó,
  4. ca) a koncessziós közúton végzett üzemeltetői feladata ellátása érdekében a koncessziós társaság
         vagy az általa üzemeltetői feladatokkal megbízott gazdasági társaság által üzemeltetett       gépjárműveket,

   cb) a ca) alpont alá nem tartozó országos közút esetében az országos közút kezelésére
          a közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt közútkezelő által a       közútkezelői feladata ellátása érdekében üzemeltetett, valamint a téli időszakban az országos közút
          kezelőjével kötött szerződés szerint, az országos közút kezelőjének cégjegyzésre jogosult
          képviselője által igazoltan a téli úttisztítási-, síkosságmentesítési feladatokat végző gépjárműveket,

  5. az útdíjszedőt a feladatait ellátó gépjárművei után,
  6. a megkülönböztető jelzés használatára jogosultat a Magyarországon kiadott forgalmi rendszámú gépjárművek után, függetlenül attól, hogy a megkülönböztető jelzést az útdíjköteles elemi útszakaszon való haladás közben használják-e,
  7. a katasztrófavédelemről szóló törvény értelmében meghatározott katasztrófa által okozott károk megelőzésében vagy elhárításában részt vevő gépjárművek üzemeltetőit, ezen feladatok ellátása során, továbbá az önkéntes tűzoltó egyesületek, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságok, valamint az önkéntes vagy köteles polgári védelmi egységek tagjait az elrendelt gyakorlat során igénybe vett gépjárművek után,
  8. a közlekedési hatóságot az általa üzemben tartott, közlekedési hatósági feladat teljesítése érdekében igénybe vett gépjárművek után,
  9. a nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény (NATO, Schengheni Megállapodás) és viszonosság körébe tartozó járművek,
  10. a humanitárius segélyszállítmányokat szállító gépjárművek üzemeltetőit, ezen feladatok ellátása során,
  11. a Magyarországgal szomszédos állam közúthálózatának kezelői feladatait ellátó, a közút kezelésére létrehozott szervezetet az általa közútkezelési feladatai ellátása érdekében üzemben tartott gépjármű után, ha az a két érintett ország államhatártól számított legközelebbi két útdíjköteles elemi útszakaszt használja,
  12. az államhatárról szóló törvényben meghatározott tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben elrendelt szállítási feladatok végrehajtásában részt vevők által üzemben tartott gépjárművet az ezen feladat ellátása során.
  Díjmentesség időbeli hatálya

  A díjmentesség érvényességének időbeli hatálya a bejelentésben megjelölt időszakra terjed ki.

  A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közútkezelői hozzájárulás alóli mentessége

  Mentesül a hozzájárulás beszerzése alól:

   a) a kommunális jármű,
   b) az autómentő jelleggel rendelkező jármű,
   c) a katasztrófa elhárításában, megelőzésében, valamint ezzel összefüggésben a tűzoltásban és a     műszaki mentésben alkalmazott jármű,
   d) a kárelhárításban részt vevő, megkülönböztető jelzéssel ellátott jármű által felvezetett, zárt     konvojban haladó jármű,
   e) a nemzetközi szerződés és viszonosság körébe tartozó jármű,
   f) a közút kezelését végző társaság vagy a közútkezelővel szerződésben lévő vállalkozó által üzemben     tartott, kezelői feladatokat ellátó jármű,
   g) a közlekedési közszolgáltatást végző jármű,
   h) a mezőgazdasági jármű a szélességi méretére vonatkozóan
        ha) legfeljebb 4,5 méter szélességi értékig, ha a szembejövő és a követő forgalom számára            egyaránt jól látható sárga villogót használ,
        hb) 4,5 méter szélességi érték fölött, ha a sárga villogó használata mellett legalább egy kísérőjármű             biztosítja a közlekedését, és a legnagyobb szélességet jobb és bal oldalon korlátozott látási            viszonyok esetén is jól láthatóan megjelölték,
   i) a mezőgazdasági jármű, ha
        ia) kéttengelyes jármű esetén a jármű össztömege a 25 tonnát,
        ib) háromtengelyes jármű esetén a jármű össztömege a 32 tonnát,
        ic) a jármű bármely tengelye esetén a tengelyterhelése a 13 tonnát,
        id) két tengelyből álló tengelycsoport esetén, ha a szomszédos tengelyek egymástól mért távolsága           legalább 1,30 méter, de 1,80 méternél kisebb, a 22 tonnát,
        ie) három tengelyből álló tengelycsoport esetén, ha a szomszédos tengelyek egymástól mért           távolsága legalább 1,30 méter, de 1,80 méternél kisebb, a 32 tonnát nem haladja meg,
   j) a csuklós jármű, ha
        ja) háromtengelyes jármű esetén a jármű össztömege a 28 tonnát,
        jb) négytengelyes jármű esetén a jármű össztömege a 38 tonnát,
        jc) öt- vagy ennél több tengelyes jármű esetén a jármű össztömege a 40 tonnát nem haladja meg.

  Díjmentesség időbeli hatálya

  A nyilvántartásba történő bejegyzésre irányuló kérelem benyújtásával jön létre, és a benyújtás napjától számított egy évig hatályos.

  A bejelentés módja

  A kedvezményes jogosultság igénybevételéhez egy kérelem benyújtása szükséges bármely közlekedési igazgatási hatóságnál (járási hivatal, kormányablak), vagy a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárságához az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

  Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság
  Közlekedési Igazgatási és Nyilvántartási Főosztály
  1094 Budapest, Balázs Béla 35.

  kozlekedesi.foosztaly@bm.gov.hu

  Szükséges iratok

  A kérelemnek tartalmazni kell:

  • a kérelmező adatait valamint,
  • a gépjármű forgalmi rendszámát,
  • a jogalapot, valamint a jogalap fennállását bizonyító dokumentumokat
  • a nyilvántartásba vétel igényét.

  Jogszabályok
  • a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. LXXXIV. törvény
  • az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény
  • a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
  • az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet
  • A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet