Tájékoztató gépjárművek biztonsági visszahívásával kapcsolatos eljárásokhoz

Tájékoztató gépjárművek biztonsági visszahívásával kapcsolatos eljárásokhoz.

A járművek biztonsági visszahívási kampányához az első fokon eljáró közlekedési igazgatási hatóságtól egyedi adatszolgáltatás, a Nyilvántartótól kapcsolatfelvételi eljárás igényelhető.

A Nyilvántartó, mint központi közúti közlekedési nyilvántartó szerv, a nyilvántartásból teljesítendő (illetve teljesíthető) adatszolgáltatási feladatait elsődlegesen a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kknyt.) rendelkezései alapján látja el.

A Kknyt. 1. § (2) bekezdése fogalmazza meg azt, hogy a nyilvántartás célja azon adatok kezelése, amelyek a tulajdon védelméhez, a közúti közlekedés biztonságának elősegítéséhez és a hatósági okmányok közhitelességének biztosításához fűződő egyéni és közérdek érvényesítéséhez szükségesek.

A biztonsági visszahívási kampányok esetében történő eljárás tekintetében a Kknyt. mellett irányadó további jogszabályok:

  • a közúti közlekedési nyilvántartás működéséről és az adatszolgáltatás rendjéről szóló 56/1999. (XII. 28.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet),
  • a közúti közlekedési nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatás díjáról szóló 54/1999. (XII. 25.) BM rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet),
  • a személyes adatok tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
  • a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény.

A Kknyt. szabályozza azt, hogy a nyilvántartásból ki, milyen célból, milyen feltételekkel és milyen adattartalommal igényelhet adatokat. 

I. A Kknyt. 21. § a) pontja szerint a nyilvántartásból adatot igényelhet magánszemély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jogának vagy jogos érdekének érvényesítése érdekében a Kknyt. 8. § (1) bekezdés a) pont ac)–ae) és ah) alpontjában, a 8/A. § b)–c), e), i) pontjában és a 9. § (1) bekezdés c) pontjában megjelölt adatok kivételével.

A Kknyt. fenti rendelkezése alapján van lehetőség a járművek biztonsági visszahívási kampányához a nyilvántartásból – járműazonosító adat (alvázszám) ismeretében – az üzembentartói (üzembentartó-tulajdonosi) név- és címadatok igénylésére az alábbi jogszabályi rendelkezések figyelembevételével:

A Kknyt. 22. § (1) bekezdése értelemben az adatszolgáltatási kérelemnek tartalmaznia kell az adatfelhasználás céljának és jogalapjának igazolását, valamint az adatigénylés tárgyának azonosításához elégséges adatokat.

Az Infotv. 5. § (1) bekezdése alapján személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

A termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tpftv.) 8. § (1) pontja értelmében a gyártó, ha szükségesnek ítéli, a fogyasztók és a felhasználók egészségének és biztonságának érdekében elvégzi a forgalmazott termék mintájának felülvizsgálatát, amelynek keretében kivizsgálja a termékre vonatkozó panaszokat, a nem megfelelő termékeket nyilvántartásba veszi, intézkedik az esetleges termékvisszahívásokról, és minden ilyen jellegű intézkedéséről haladéktalanul tájékoztatja a forgalmazókat és a piacfelügyeleti hatóságot.

A Tpftv. 2. § 11) pontja szerint gyártó: a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 3. pontjában meghatározott fogalom: „gyártó”: az a természetes vagy jogi személy, aki a terméket gyártja, vagy aki saját nevében vagy védjegye alatt egy terméket terveztet, vagy gyártat, vagy forgalmaz.

A Tpftv. 2. § 15) pontja szerint importőr: a 765/2008/EK Rendelet 2. cikk 5. pontjában meghatározott fogalom: „importőr”: a Közösségben letelepedett természetes vagy jogi személy, aki harmadik országból származó terméket hoz forgalomba a közösségi piacon.

Tpftv. rendelkezéseivel, valamint az Infotv-nek a személyes adatok kezelésére vonatkozó előírásával összhangban, a nyilvántartásból az üzembentartói (üzembentartó-tulajdonosi) név- és címadatok igénylésre jelenleg csak magyarországi járműgyártónak, illetve importőrnek minősülő gazdasági társaságnak (magyarországi jármű vezérképviseletnek) van lehetősége és jogosultsága, az Tpftv-ben foglalt törvényi kötelezettsége teljesítéséhez. A személyes adatokkal rendelkező adatkezelő ezen adatok felhasználásakor az Infotv. előírásainak megfelelően köteles eljárni.

Az adatszolgáltatás a járműnyilvántartás szerinti aktuális név- és címadatokat tartalmazza, amely adatokat az elsőfokú közlekedési igazgatási hatóság egyedi adatszolgáltatás keretében ad át a kérelmező részére.

A leválogatás eredményeként átadásra kerülő adatbázis az adott pillanatban a járműnyilvántartásban szereplő adatokat tartalmazza, tekintettel azonban arra, hogy a járműnyilvántartás egy dinamikusan változó adattartalommal rendelkező nyilvántartás, a leválogatást követően az átadásra kerülő adatok is megváltozhatnak.

II. Minden más – magyarországi gyártónak, illetve vezérképviseletnek nem minősülő –, gépjármű kereskedelemmel (szervizeléssel) foglalkozó gazdasági társaság számára biztonsági visszahívás céljára a Kknyt. 24. § (4) bekezdés b)pontja szerinti kapcsolatfelvételi eljárás lehetősége biztosított, amely esetben személyes adatok átadására a Nyilvántartónak nincs jogosultsága.

A Kknyt. 24. § (4) bekezdés b) pontja értelmében a kérelmező igényelheti, hogy kapcsolatfelvétel céljából a nyilvántartó az általa megjelölt személyt, személyi kört keresse meg, és tájékoztassa arról, hogy a kérelmezőt közvetlenül keresse meg, ha vele a kapcsolatot fel kívánja venni.

A kapcsolatfelvételi eljárás során a Nyilvántartó a kérelmezővel előzetesen egyeztetett tájékoztató levelet küld a rendelkezésére bocsátott járműazonosító adat (alvázszám) alapján a nyilvántartásból leválogatott forgalmi engedély szerinti üzembentartó (üzembentartó-tulajdonos) címére (lakcímre, székhelyre, vagy telephelyre) abban az esetben, ha leválogatás időpontjában az adott jármű forgalomban van, vagy azt a forgalomból ideiglenesen vonták ki. A tájékoztató levél  sima (nem tértivevényes, nem ajánlott) postai küldeményként kerül kiküldésre, melyhez szervizlista mellékelhető.

A kiküldendő kapcsolatfelvélteli levélben a jármű tulajdonosát/üzembentartóját a szerviz címéről és elérhetőségeiről van lehetőségünk tájékoztatni, továbbá arról, hogy milyen célból, milyen műszaki probléma felmerülése miatt kezdeményezték a kapcsolatfelvételi eljárást.

A forgalomból átmeneti időszakra (a jármű 2016. január 1-jét megelőző vagy külföldön történt eltulajdonítása, külföldre történő értékesítése, muzeális előminősítése, versenyjárművé történő átalakítása, illetve a külföldi fegyveres erő állományának tagja magyarországi szolgálati helye megszűnése, valamint külföldre történő letelepedése vagy tartós külföldi tartózkodása esetén) és a bontási átvételi igazolással végleg kivont járműveknél nem postázunk az utolsó nyilvántartás szerinti üzembentartónak levelet, de a kérelmező részére – ha ezt kéri – az érintett alvázszámok mellett a fentiekben említett okok megjelölésével  egyedi adatszolgáltatás keretében az elsőfokú közlekedési igazgatási hatóság ad tájékoztatást.

III. Biztonsági visszahívás céljára a Kknyt. 21. § a) pontja szerinti adatszolgáltatás, valamint a kapcsolatfelvételi eljárás kezdeményezése a írásbeli kérelem alapján teljesíthető.

A cégszerű aláírással ellátott kérelemhez – a Kknyt. 22. § (1) bekezdésére figyelemmel, az adatszolgáltatási cél és jogalap igazolásaként, valamint az adatigénylés tárgyának azonosításához elégséges adatokként – mellékelni kell a biztonsági visszahívási kampányt igazoló okiratokat (a kampánykód jelöléseket, a gyártótól, vezérképviselettől származó meghatalmazást), valamint járműazonosítóként az alvázszámokat. Mellékelni kell továbbá a kérelemben feltüntetett képviselőnek az eredeti aláírási címpéldányát, illetve amennyiben nem a képviseletre jogosult személy jár el a Nyilvántartónál, a képviselő személyre vonatkozó, alakszerű meghatalmazást.

Üzembentartói (üzembentartó-tulajdonosi) név- és címadatokra vonatkozó adatigénylés esetén a kérelmezőnek az Infotv. 68. § (6) bekezdése szerint adatvédelmi nyilvántartási azonosítóval kell rendelkeznie. (www.naih.hu ) Az adatvédelmi nyilvántartásba vételt igazoló okiratot az adatszolgáltatási kérelemhez szintén mellékelni kell.

A Kknyt. 27. §-a alapján a kérelemre indult adatszolgáltatási eljárásért, valamint a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, illetőleg értesítésért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

A Díjrendelet mellékletének jelenleg hatályos I/a) pontja értelmében egyedi azonosító alapján egy eljárásban igényelt adatszolgáltatás díja 550 Ft/tétel, de legalább 1250 Ft. Az adatszolgáltatási eljárásért fizetendő díjak megállapítása szempontjából egy tétel (pl. egy alvázszám) egy szolgáltatott adatnak felel meg.

A Díjrendelet mellékletének I/b) pontja alapján egyedi azonosító (pl. alvázszám) alapján kapcsolatfelvétel céljából történő megkeresés, értesítés díja személyenként 700 Ft, de legalább 1400 Ft.

További információ
1818   (Külföldről: +36-1-550-1858)
1818@1818.hu