Üzembentartó személyének változása
Jogosultak köre

A jármű tulajdonosa vagy az ő meghatalmazottja.

Mikor kell

Gépjármű üzembentartójának személyében bekövetkezett változást a jármű tulajdonosának kell bejelentenie az okmányirodában.

A bejelentést a változástól számított 15 napon belül teljes bizonyító erejű magánokirat (vagy közokirat) benyújtásával, és a forgalmi engedély új üzembentartó nevére történő kiállításának kezdeményezésével kell megtenni.

Az okmányiroda a teljes bizonyító erejű magánokirat (vagy közokirat) alapján az új üzembentartó adatait a nyilvántartásban rögzíti, és kiadja az új üzembentartó adatait tartalmazó forgalmi engedélyt.

Hol intézhető

Az üzembentartó személyében bekövetkezett változás bejelentése, és a forgalmi engedély kiállítása bármelyik közlekedési igazgatási hatóságnál (a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, kormányablak)  járási hivatalának kormányablakában vagy okmányirodájában kezdeményezhető.

Kiskorú járműtulajdonos esetén a törvényes képviselő vagy a törvényes képviselő által meghatalmazott személy járhat el.

Szükséges iratok

A változás nyilvántartásba vételéhez csatolni kell:

 • az üzembentartó változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat (vagy közokirat) eredeti példányát
 • a teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemei: 
 • a korábban kiadott forgalmi engedélyt
 • a forgalmi engedély illetékének megfizetését tanúsító igazolást (csekkszelvény, házipénztári bizonylat) az okmányirodában rendszeresített fizetési mód szerint

Be kell mutatni:

 • a személyazonosságot igazoló érvényes okmányt (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély),
 • az üzembentartó nevére szóló kötelező gépjármű felelősségbiztosítás fedezetének meglétéről vagy a mentességről szóló igazolást
 • vagyonszerzési illeték megfizetését tanúsító igazolás
 • személyes megjelenés esetén az ügyfél, képviseleti eljárás esetén a meghatalmazott személyazonosságot igazoló érvényes okmányt (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély) ,
 • jogi személy esetén, ha a közlekedési igazgatási hatóság a kérelemről azonnal dönt a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányt, avagy ennek közjegyző által hitelesített másolatát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát,
  • A közlekedési igazgatási hatóság elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg a cégnyilvántartásból a gazdasági társaság képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, valamint a gazdasági társaság cégkivonatát, ha az a kérelem elbírálásához szükséges, és az érintett gazdasági társaság az iratot a cégbírósághoz benyújtotta és ezt a tényt a cégjegyzék tartalmazza.
 • a cég ügyintézőjének eljárási jogosultságát igazoló okiratot (pl. teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás)

Képviseleti eljárás esetén mellékelni kell:

 • teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást
Költségek

A forgalmi engedély illetéke 6000 forint.

Az igazolólap díja lassú jármű és a pótkocsi, valamint négykerekű segédmotoros kerékpár esetében 4800 forint.

Fő szabályként vagyoni értékű jog visszterhes szerzése esetén a jármű tulajdonjogának megszerzésére irányadó illetékmérték 25 % -át kell illetékként megfizetni
(Az egyes esetekben fizetendő illeték mértékéről az eljáró okmányiroda ad pontos tájékoztatást)

A vagyonszerzési illeték mértéke a gépjármű átírás részben található táblázat alapján számítható ki, amely itt található.

További információ
Telefon: 1818,  +36-1-299-7206,   Fax: +36-1-299-7297
1818@1818.hu
Ügyintézési idő

Azonnal, de legfeljebb 8 nap, ha a kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok (ide értve az olyan adatokat is, amelyek szolgáltatására a kérelmező nem kötelezhető) alapján a tényállás tisztázott, nincs ellenérdekű ügyfél és az eljárásra irányadó ügyintézési határidő nem éri el a két hónapot, vagy a hatvan napot.
Ha a fenti feltételek nem állnak fenn 21 nap.

Érdemes tudni

Ha az üzembentartói szerződés a kötelező elemeket nem tartalmazza, akkor az joghatás kiváltására alkalmatlan, ezért az üzembentartó változás ténye a nyilvántartásba nem kerül bejegyzésre. Ez esetben az eljáró hatóság a nyilvántartásba történő bejegyzést elutasítja.

A törzskönyv jogosítottjának (pl. pénzintézet) hozzájárulása nélkül az üzembentartói jog átruházása nyilvántartásba nem vehető.

Az üzembentartó fontosabb jogai:
A jármű forgalomban tartásával, közúti közlekedésben való részvételével kapcsolatos jogokat teljes egészében gyakorolhatja. Ezek különösen:

 • a jármű időszakos műszaki vizsgáztatása
 • a jármű forgalomból történő ideiglenes kivonása
 • ismételt forgalomba helyezése
 • forgalmi engedély, rendszámtábla és regisztrációs matrica pótlása

Az üzembentartó legfontosabb kötelezettségei:

 • kötelező gépjármű felelősségbiztosítási jogviszony fenntartása
 • gépjárműadó fizetése
 • az üzembentartó adatai változásának bejelentése
Elektronikus ügyintézés

Teljes körű elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség.

Letölthető anyagok

Az üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat - 2014. március 15-től hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő IRATMINTA (DOC.); IRATMINTA (ODT)

Fogalmak
Belföldi üzemben tartó
EGT-állam
Előzetes eredetiségvizsgálat
Forgalmi engedély
Forgalmi engedély pótlása
Harmonizált adattartalmú forgalmi engedély
Használt jármű
Járműkísérő lap
Muzeális jellegű jármű
Nem harmonizált adattartalmú forgalmi engedély
Négykerekű segédmotoros kerékpárok
Származásellenőrzés
Személyazonosító okmányok
Szokásos tartózkodási hely
Törzskönyv
Új jármű
Üzembentartó
Gyakran ismételt kérdések
Miért kell újra és újra eredetiségvizsgálatot készíttetni?
Hol végeznek eredetiségvizsgálatot?
Mire való és miért van szükség származásellenőrzésre?
Milyen dokumentumokat kell megkapnia a jármű eladásakor az új vevőnek?
Mi a következménye, ha nem jelentem be eladóként a jármű eladását?
Mi a következménye, ha nem jelentem be vevőként a jármű megvásárlását?
Ki lehet Magyarországon nyilvántartásba vett jármű üzembentartója?
Mi a következménye, ha nem jelentem be a jármű üzembentartójának személyében bekövetkezett változást?
Mit jelent üzembentartónak lenni?
Lemondhatok-e az üzembentartói jogról?
Jogszabályok
 • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
 • 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 • 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól
 • 301/2009 (XII.22.) Korm. rendelet az előzetes eredetiségvizsgálat részletes szabályairól
 • 304/2009. (XII. 22) Korm. rendelet a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről
 • 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról

A jogszabályok megtalálhatók a www.magyarorszag.hu honlapon a jogszabálykeresőben.